Poučenie dotknutej osoby o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov

podľa ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

 

V zmysle ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“) a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, bola osoba poskytujúca osobné údaje, t.j. dotknutá osoba oboznámená s nasledovnými informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov u prevádzkovateľa:

obchodné meno:                   SALVIAFARM-VITAE NOVA s.r.o.

sídlo:                                        Ľ. Podjavorinskej 10A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

IČO:                                          36 348 457

Kontaktné údaje:                   RNDr.PhMr. Ladislav Kovács, tel.: +421905 535 195, e-mail:   

                                                         salvia@salviafarm-vitaenova.sk

Zodpovedná osoba:              nie je určená

 

Účel spracúvania osobných údajov:

osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať za účelom realizácie plnenia objednávok dotknutej osoby, dodania objednaných tovarov a/alebo služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na kontaktnú adresu dotknutej osoby, a teda osobné údaje budú spracúvané podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) Zákona na ochranu osobných údajov

 

Rozsah spracúvania osobných údajov:

meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane uvedenia súpisného a orientačného čísla, adresa pre doručovanie poštové smerovacie číslo, krajina, e-mailový kontakt,telefónny kontakt, pri právnických osobách obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, DIČ, telefónny kontakt, e-mailový kontakt

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

  •         zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  •         zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  •         zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  •         zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  •         zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znená neskorších predpisov

 

Príjemcovia alebo kategória príjemcov:

Prevádzkovateľ, správca dane, orgány činné v trestnom konaní, exekútor

 

Doba uchovávania osobných údajov:

10 rokov

 

Práva dotknutej osoby:

a)      dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, pričom potvrdenie musí byť poskytnuté spôsobom podľa požiadavky dotknutej osoby;

b)      dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby, resp. právo na doplnenie neúplných osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby;

c)      dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo ak je splnená niektorá z podmienok uvedených v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“);

d)      dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v súlade s ustanovením § 24 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, t.j. napríklad v prípadoch ak dotknutá osoba namieta ich správnosť, zákonnosť ich spracúvania, dotknutá osoba namieta ich vymazanie;

e)      dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak spracúvanie nie je vykonávané zákonne, spravodlivo a transparentne. Prevádzkovateľ nesmie spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad práva alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku;

f)       dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo §13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov;

g)      dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich jej z ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Dotknutá osoba svojim zaznačením príslušného poľa v rámci internetového portálu prevádzkovateľa potvrdzuje, že sa oboznámila s vyššie uvedenými informáciami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a týmto informáciám porozumela.


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop